آدرس آموزشگاه یو سی مس کرمان :

آموزشگاه علمی هدف :

کرمان – بلوارجمهوری اسلامی – کوچه ۲۵ – آموزشگاه علمی هدف

آموزشگاه حدیث :

کرمان – ضلع جنوبی فروشگاه معلم – کوچه شماره یک – قبل از چهار کوچه اول

تلفن تماس :

۰۹۹۱۶۹۳۷۵۰۱